Voorgenomen bestedingen 2018

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolommen baten en lasten in het overzicht hieronder is dit cijfermatig in beeld gebracht. 

 

Begroting 2018

     

BATEN

LASTEN

Opbrengsten uit bezittingen

286.300

Lasten kerkelijke gebouwen
(onderhoud, energiekosten, verzekeringen e.d.)

310.025

Bijdragen van gemeenteleden

549.300

Lasten overige eigendommen en inventarissen

31.000

Subsidies en overige bijdragen van derden

22.365

Bestedingen pastoraat

571.456

Begrotingstekort

376.668

Bestedingen kerkdiensten en wijkactiviteiten

59.250

 

 

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

44.330

 

 

Salarissen (kosters, organisten e.d.)

123.780

 

 

Lasten beheer en administratie

78.647

 

 

Bijdragen aan andere instellingen

 

 

 

Overige lasten

16.145

Totaal

1.234.633

Totaal

1.234.633